Hướng dẫn cài Docker trên Ubuntu 16.04

Docker là gì? Docker làm việc như thế nào? Bạn vui lòng Google cho nhanh nhé, bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt docker trên hệ điều hành Ubuntu, ở đây mình dùng phiên bản Ubuntu 16.04 LTS, các phiên bản khác các bạn cài đặt tương tự.

Yêu cầu hệ thống

Để cài đặt Docker trên Ubuntu, hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu sau: Ubuntu chạy trên version 64-bit sử dụng một trong các version sau:

 • Bionic 18.04 (LTS)
 • Xenial 16.04 (LTS)
 • Trusty 14.04 (LTS)

Docker CE hỗ trợ trên hệ điều hành Ubuntu chạy trên kiến trúc x86_64armhfs390x (IBM Z),  ppc64le (IBM Power).

Gỡ cài đặt phiên bản cũ nếu đã từng cài

Chạy lệnh sau để gỡ cài đặt nếu đã từng cài trên hệ thống (Nếu bạn chưa cài Docker thì có thể bỏ qua bước này)

sudo apt-get remove docker docker-engine docker.io

Cài đặt Docker

1. Cài đặt sử dụng Repository

Trước khi cài đặt Docker lần đầu tiên trên Server, bạn cần cài đặt Docker Repository. Sau đó bạn có thể cài đặt và update Docker từ Repository này.

Cài đặt Repository

1. Update các gói cài đặt apt của Ubuntu

$ sudo apt-get update

2. Cài đặt các gói hỗ trợ cho phép apt sử dụng Repository thông qua HTTPS

$ sudo apt-get install \
  apt-transport-https \
  ca-certificates \
  curl \
  software-properties-common

3. Thêm  Docker’s GPG key

$ curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -

Xác thực fingerprint key 9DC8 5822 9FC7 DD38 854A E2D8 8D81 803C 0EBF CD88 bằng cách kiểm tra 8 ký tự cuối cùng của fingerprint

$ sudo apt-key fingerprint 0EBFCD88

pub  4096R/0EBFCD88 2017-02-22
   Key fingerprint = 9DC8 5822 9FC7 DD38 854A E2D8 8D81 803C 0EBF CD88
uid         Docker Release (CE deb) <[email protected]>
sub  4096R/F273FCD8 2017-02-22

4. Sử dụng lệnh sau để cài đặt Repository cho Docker sử dụng bản stable

$ sudo add-apt-repository \
  "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
  $(lsb_release -cs) \
  stable"

Cài đặt Docker

1. Cập nhật các gói apt của hệ điều hành Ubuntu

$ sudo apt-get update

2. Cài đặt phiên bản mới nhất của Docker

$ sudo apt-get install docker-ce

3. Để cài đặt một phiên bản bất kỳ của Docker

a. Xem danh sách các phiên bản khả dụng của Docker

$ apt-cache madison docker-ce

docker-ce | 18.03.0~ce-0~ubuntu | https://download.docker.com/linux/ubuntu xenial/stable amd64 Packages

b. Cài đặt phiên bản Docker cụ thể bằng cách định nghĩa tên gói cài đặt,  (docker-ce) “=” version, ví dụ, docker-ce=18.03.0~ce-0~ubuntu.

$ sudo apt-get install docker-ce=<VERSION>

Docker sẽ được khởi động cùng với hệ thống khi restart server

4. Kiểm tra Docker đã hoạt động hay chưa

$ sudo docker run hello-world

2. Cài đặt sử dụng gói cài đặt

Nếu bạn không muốn cài đặt Docker từ Repository, bạn có thể tải file .deb về và cài đặt vào hệ thống thủ công, bạn cần phải download file .deb mỗi khi muốn update docker

1. Đi đến https://download.docker.com/linux/ubuntu/dists/ , chọn phiên bản hệ điều hành Ubuntu, di chuyển đến mục /pool/stable và download file .deb tương ướng

2. Cài đặt Docker bằng cách di chuyển đến thư mục đã tải file .deb ở bên trên về và chạy lệnh sau:

$ sudo dpkg -i /path/to/package.deb

3. Xác thực Docker đã cài đặt thành công hay chưa bằng lệnh

$ sudo docker run hello-world

Trên đây là hướng dẫn cài đặt Docker trên hệ điều hành Ubuntu. Phần tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Docker một cách cơ bản và các lệnh thường gặp.

Chúc các bạn thành công.

Published by

Jacob Phạm

Đơn giản là một lập trình viên Fullstack với những đam mê Lập trình, tìm hiều công nghệ và chia sẻ kiến thức có được qua quá trình học tập và làm việc.