Hướng dẫn cài đặt LEMP stack trên CentOS 7 mới nhất

Giới thiệu về LEMP Stack

LEMP Stack là một nhóm các phần mềm mã nguồn mở được cài đặt cùng nhau để tạo nên một Web server có thể xử lý và lưu trữ website động. LEMP được viết tắt bởi các phần mềm tạo nên nó như sau: LEMP = Linux + Enginx + MySQL+ PHP. Trong đó Linux là hệ điều hành, ở đây mình sẽ sử dụng CentOS 7 (ngoài ra còn có rất nhiều Linux OS khác có thể sử dụng như Ubuntu, RedHat….), Enginx là một web server (thay thế cho Apache trong LAMP stack), MySQL để lưu trữ dữ liệu, nhưng trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt MariaDB làm database và PHP là một phần mềm để tiếp nhận và xử lý các nội dung động viết bằng ngôn ngữ PHP. Continue reading Hướng dẫn cài đặt LEMP stack trên CentOS 7 mới nhất