Thẻ: trình soạn thảo

  • Gutenberg – trình soạn thảo mới của WordPress

    Gutenberg – trình soạn thảo mới của WordPress

    Trong nhiều năm, WordPress sử dụng trình soạn thảo mặc định và nó ngày càng thiếu đi khả năng linh hoạt xử lý dữ liệu người dùng nhập vào. Gutenberg là cuộc cải cách với tầm nhìn thay đổi và mang lại cho người dùng cơ hội thêm nhiều nội dung phong phú trong website.